Skip to content

Regulamin

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Cena – wartość brutto wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym VAT, nieuwzględniająca kosztów dodatkowych, stanowiąca wynagrodzenie za Produkty wskazane w Portalu. Dokładna oferta Produktów ich koszt została wskazana pod adresem www.konferencje-dechra.pl;

Dostawca – Agencja Rexan Anna Santorek, ul. Majdańska 5/85, 04-188 Warszawa, NIP: 113-288-33-79 , REGON: 360425887 . Dostawca jest stroną  Umowy sprzedaży Produktów prezentowanych w Portalu, zawieranej z Klientem, zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu wraz  z rachunkiem. Dostawca jest zarówno Sprzedawcą, jak i Organizatorem wydarzenia. 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Portalu, w tym w szczególności dokonująca zakupów Produktów;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

Produkty – bilety na wydarzenia w formie elektronicznej (plik w formacie PDF);

Portal – strona internetowa znajdująca się pod adresem konferencje-dechra.pl oraz jej podstrony,

Pośrednik – Dechra Veterinary Products Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 61; 03-199 Warszawa, REGON:146982659 NIP: 5272704947 KRS:0000485646. Pośrednik zarządza sklepem internetowym. Zbiera Zamówienia  i przesyła je do Dostawcy, który realizuje zamówienie Produktów do Klienta. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży i oferuje usługę  pośrednictwa w zakupie Produktów, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

Wydarzenie – spotkanie edukacyjne dla lekarzy weterynarii odbywające się w jednej z trzech lokalizacji: Wieliczka, Aleksandrów Łódzki, Gdańsk

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Portalu znajdującego się pod adresem www.konferencje-dechra.pl, w tym m.in. warunki składania Zamówień na Produkty dostępne w Portalu, zasady dostarczania zamówionych Produktów do Klienta, sposób i termin uiszczania ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej www.konferencje-dechra.pl
 3. Portal www.konferencje-dechra.pl prowadzony jest przez Dechra Veterinary Products Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 61; 03-199 Warszawa.
 4. Kontakt z Pośrednikiem odbywa się poprzez e-mail kontakt@konferencje-dechra.pl oraz numer telefon +48 22 431 28 90 a z Dostawcą poprzez e-mail pawel@profslab.pl oraz numer telefonu 602217903 .
 5. Do przeglądania stron internetowych Portalu, w tym przeglądania asortymentu Portalu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu, w tym w szczególności składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
 6. W ramach korzystania z Portalu zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Portalu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Portalu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Portalu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Portalu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.  
 7. Klient zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do kupna Produktów oferowanych w Portalu do zapoznania się i przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

Zasady korzystania z Portalu

 1. Portal oferuje Sprzedaż Produktów. Oferta dotyczy wyłącznie Produktów, dla których podana jest w Portalu informacja o dostępności oraz cena. 
 2. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Portalu, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.. Warunkiem do złożenia Zamówienia jest:
 • podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego, numeru prawa wykonywania zawodu; w przypadku wystawienia faktury VAT na rzecz przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – firmy, numeru NIP, REGON, adresu działalności gospodarczej;
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu m.in. w celu realizacji Zamówienia, jak np. wysłania potwierdzenia złożenia Zamówienia (adres e-mail)

Proces zakupu Produktów

W celu dokonania Zamówienia i zakupu Produktu Klient:

 • dokonuje wyboru Wydarzenia z listy dostępnej w Portalu
 • podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
 • w przypadku podania błędnego numeru PWZ, Pośrednik skontaktuje się z Klientem w celu poprawienia danych. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, Pośrednik ma prawo do anulowania Zamówienia.
 • potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie pola wyboru,
 • wybiera sposób płatności z listy udostępnionej w Portalu,

Klient akceptuje warunki Zamówienia poprzez przycisk „Przejdź do płatności”.

Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych, o których mowa w §4 pkt 1 ppkt b).

Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Zamówienia zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.

Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Zamówienia Pośrednik dostarcza potwierdzenie zamówienia oraz Produkt do Klienta na adres poczty elektronicznej, o których mowa w §4 pkt 1 ppkt b).

Umowa sprzedaży zostaje zawarta wyłącznie w momencie, gdy Pośrednik wyśle do Klienta na podany przez niego adres e-mail, wiadomość potwierdzającą zarejestrowanie płatności w systemie. Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej, jego Zamówienie stanowi dla Dostawcy ofertę zakupu zamówionych Produktów i nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Klientowi.

Forma i warunki dostarczenia Produktów

 1. Zakupione produkty są dostępne w formie elektronicznej (plik w formacie PDF).
 2. Produkty zostaną dostarczone pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta w przeciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania pełnej kwoty wynikającej z Zamówienia.

Formy płatności za Zamówienie

 1. Dostawca oferuje następujące formy płatności za Produkty:
 2. Płatność internetowa (on-line) przelewem oraz kartą płatniczą,
 3. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Dostawcą podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych,
 4. Nazwa podmiotu współpracującego z Dostawcą, o których mowa powyżej znajduję się w Portalu i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Produktów opisanych w Procesie zakupu Produktów,
 5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia umowy kupna -sprzedaży Produktów; zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Zamówienia.
 6. Operator/Dostawca przyjmuje przelewy w złotych.

Reklamacje 

 1. Dostawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem za zgodność Produktów z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji w razie braku zgodności Produktu z umową znajdą zastosowanie postanowienia art. 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm). W pozostałych przypadkach do postępowania reklamacyjnego zastosowanie znajdują przepisy art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Klient ma prawo zgłosić reklamację do Dostawcy w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej  lub pisemnie na adres: Agencja Rexan, ul. Majdańska 5/85, 04-188 Warszawa. Pośrednik zobowiązuje się do udzielenia pomocy Klientowi w przekazaniu reklamacji Dostawcy.
 3. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, określenie zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencji). Pośrednik i Dostawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.  
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia.  
 5. Wobec Pośrednika nie przysługują Klientowi żadne roszczenia mające związek z zawartą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca. Pośrednik udziela jednak Klientowi, w miarę  możliwości, niezbędnej pomocy zarówno w zakresie reklamacji Towarów składanej Dostawcy, jak i składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 6. Pośrednik odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy. Ponadto Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania każdej Oferty internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Proces zgłaszania i rozpatrywania reklamacji w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz dotyczących wszelkich nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej, będzie przebiegał w sposób opisany w niniejszym dziale.

Odstąpienie od umowy 

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia przesłania zgłoszenia do Klienta.
 2. Dodatkowo rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy maksymalnie do 24.03.2024 r do godz. 23:59. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Dostawcę – za pośrednictwem Pośrednika – o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – wysłane pocztą elektroniczną na adres kontakt@konferencje-dechra.pl
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Dostawca – za pośrednictwem Pośrednika – został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. 
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi po 24 marca 2024 r.

Spory 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem bądź Dostawcą a Klientem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z: Pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów (ich lista dostępna jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php, Mediacji pozasądowej – gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości, Pomocy organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Federację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl., Platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr, pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Ochrona prywatności 

 1. Administratorem danych osobowych osób dokonujących zakupu jest Pośrednik.
 2. Pośrednik zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 3. Pośrednik wykorzystuje pliki cookies, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Cookies.

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne zmiany regulaminy będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu internetowego i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych regulujących prawo konsumenckie, a także inne postanowienia prawa powszechnie obowiązującego. 
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2024 r.