Skip to content

Polityka prywatności 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony konferencje-dechra.pl administrowaną przez Dechra Veterinary Products Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 61; 03-199 Warszawa, wpisaną do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000485646, posiadającą numer NIP: 5272704947, numer REGON: 14698265900000, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł.

Dechra Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1). Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO jest dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowego jest Dechra Veterinary Products Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 61; 03-199 Warszawa, dalej: „Administrator”.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można się skontaktować z Administratorem wysyłając maila na adres: DataProtection@dechra.com lub telefonicznie pod numerem +44 1606 814730.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

 • wykonania umowy sprzedaży, w tym dostarczenia zakupionego produktu lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres do celów rozliczeniowych, w przypadku przedsiębiorcy – firmę, adres e-mail, adres dostawy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer telefonu, nr NIP, adres rejestrowy do rozliczenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. W zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, który pozwala przetwarzać dane osobowe, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających w tym wypadku na umożliwieniu użytkownikom kontaktu z Administratorem w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym utrzymanie poziomu satysfakcji użytkowników strony internetowej.

 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym wystawiania faktur VAT i dokonywania rozliczeń podatkowych.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko, w przypadku przedsiębiorcy – firmę, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, NIP, numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia, (który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa), oraz art. 32 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 Ordynacji podatkowej, art. 74 ustawy o rachunkowości;

 • obsługi procesu reklamacji/odstąpienia od umowy. Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy za pośrednictwem elektronicznego formularza.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko, w przypadku przedsiębiorcy – firmę, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności/siedziby, NIP, dane dotyczące zamówienia wskazujące na przyczynę reklamacji/odstąpienia od umowy oraz dane zawarte w dokumentach załączonych do formularza reklamacji/odstąpienia od umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia, (który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz art. 560 k.c.;

umożliwienia przeglądania strony. Użytkownik może przeglądać stronę bez konieczności podawania swoich danych osobowych, jednakże podczas przeglądania strony automatycznie zbierane są dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, dane dotyczące sesji urządzenia, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, a także dane o aktywności użytkownika, tzn. dane dotyczące przeglądanych produktów, przy złożonym zamówieniu – jego zawartość produktowa w relacji do konkretnego użytkownika, informacja czy użytkownik jest nowy czy powracający, rozdzielczość natywna urządzenia, skąd użytkownik uzyskał informację o stronie/danym produkcie, czas spędzony przez użytkownika na stronie. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookie („ciasteczka”) oraz system Google Analytics.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, który pozwala przetwarzać dane osobowe, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających w tym wypadku na prowadzeniu i utrzymaniu strony, zagwarantowaniu niezakłóconego połączenia i korzystania ze strony internetowej;

 • realizowania działań marketingowych

Działania marketingowe mogą polegać w szczególności na wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych, w tym reklam dostosowanych do jego preferencji lub potencjalnych zainteresowań.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane dotyczące aktywności użytkownika na stronie w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookie, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwań, kliknięcia na stronie, daty rejestracji, historia i aktywność użytkownika związana z kontaktem z Administratorem.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, w związku z wyrażoną przez użytkownika zgodą na przechowywanie i dostęp do plików cookie na jego urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia);

 • ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane osobowe podane przy składaniu zamówienia oraz dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub obrony przed roszczeniami, które wynikają z przepisów prawa.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, który pozwala przetwarzać dane osobowe, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających w tym wypadku na dochodzeniu roszczeń przez Administratora lub obronie roszczeniami kierowanymi wobec niego;

Odbiorcy / kategorie odbiorców danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać udostępnione:

 • dostawcom usług, z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu strony, w tym w celu realizacji i obsługi zamówień, tj.:
 • podmiotowi obsługującemu płatność elektroniczną lub kartą płatniczą – dane osobowe przekazywane są w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności,
 • podmiotowi świadczącemu usługi księgowe – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym obowiązków podatkowych;
 • podmiotom zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne oraz świadczącym usługi informatyczne, w tym dostarczającym oprogramowanie komputerowe do prowadzenia strony, obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, serwery i przestrzeń, w której przechowywane są dane m.in. Google LLC – Administrator udostępnia dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zrealizowania jednego z ww. celów przetwarzania danych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator korzystając z usług oferowanych przez Google zamierza przekazywać dane osobowe użytkowników spółce Google LLC, która może przetwarzać (w tym przesyłać, przechowywać) je również poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane Rozporządzeniem, w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych i innych narzędzi przekazywania, o których mowa w Art. 46 Rozporządzenia.

W przypadku gdyby dane osobowe miały zostać przekazane poza EOG w innych celach niż wyżej opisane, ich przekazanie nastąpi w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 44-49 RODO, za uprzednim powiadomieniem użytkownika, którego dane dotyczą.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których realizacji dane te zostały zgromadzone, w tym:

 • zawarcia i realizacji umowy – dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, jej rozwiązania lub wygaśnięcia, maksymalnie do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, natomiast w przypadku dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu realizacji umowy – dane będą przetwarzane do prawomocnego zakończenia postępowania,
 • spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych:
 • dane osobowe zawarte w księgach podatkowych lub rachunkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat (licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą), jednak nie krócej niż do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 • w odniesieniu do obowiązków wynikających z rękojmi za wady/odstąpienia od umowy, dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – dane zostaną usunięte:
 • niezwłocznie po ustaniu celu ich przetwarzania, jednak nie później niż po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zawartej umowy,
 • w razie dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu realizacji umowy – po prawomocnym zakończeniu postępowania,
 • w przypadku skutecznego wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 • marketingu bezpośredniego – dane zostaną usunięte:
 • niezwłocznie po ustaniu celu ich przetwarzania, jednak nie później niż po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zawartej umowy,
 • w razie dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu realizacji umowy – po prawomocnym zakończeniu postępowania,
 • w przypadku wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze przetwarzanie jej danych w celu, na który zgoda została wyrażona.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikom, których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

Prawo dostępu do danych osobowych,

Użytkownik, którego dane dotyczą, jest uprawniony do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane osobowe jego dotyczące, a w razie odpowiedzi twierdzącej, ma prawo dostępu do tych danych, a także prawo do informacji o:

 • celu przetwarzania jego danych osobowych,
 • kategorii danych osobowych, których dotyczy przetwarzanie,
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
 • prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • źródle danych, jeżeli nie zostały zebrane od użytkownika, którego dotyczą.
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla użytkownika, którego dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do uzyskania kopii danych.

Jeżeli użytkownik, którego dane dotyczą zwróci się do Administratora z wnioskiem o dostarczenie kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu, żądanie takie Administrator realizuje bezpłatnie. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się ten użytkownik, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo wystąpienia do Administratora z żądaniem niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Ponadto użytkownik, może żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik może skierować do Administratora żądanie niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe oraz poinformować innych administratorów, którym upublicznił dane, które ma obowiązek usunąć, o konieczności usunięcia wszelkich łącz do tych danych, kopii tych danych osobowych lub ich replikacji, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zarówno danych zwykłych, jak i szczególnych kategorii danych i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją jej danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie polskim.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza, że dane osobowe można jedynie przechowywać. Inne formy przetwarzania danych osobowych mogą mieć miejsce wyłącznie:

 • za zgodą użytkownika, którego dane dotyczą lub
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub
 • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Do ograniczenia przetwarzania może dojść w sytuacji gdy:

 • użytkownik, którego dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych. W takim przypadku przetwarzanie ogranicza się na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, którego dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • użytkownik, którego dane dotyczą wniósł sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W takim przypadku ogranicza się przetwarzanie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu użytkownika, którego dane dotyczą.

Prawo do przeniesienia danych

W przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy, której stroną jest użytkownik, którego dane dotyczą, użytkownik ten ma prawo:

 • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jego dotyczące (które dostarczył Administratorowi) oraz
 • przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

 

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, którego dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać danych do takich celów.

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, użytkownik może się kontaktować się z Administratorem poprzez zgłoszenie żądania pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie Administratorowi jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Nie jest to obowiązek ustawowy, może stanowić jedynie wymóg umowny.

W niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest niezbędne, aby spełnić oczekiwania użytkownika w zakresie korzystania z usług świadczonych przez Administratora, w tym:

 • zawarcia lub realizacji umowy sprzedaży,
 • obsługi reklamacji/odstąpienia od umowy i wykonywania obowiązków ciążących na Administratorze z tego tytułu,
 • odpowiedzi na kierowane do Administratora zapytania,
 • przeglądania strony,
 • wystawiania faktur VAT i wykonywania obowiązków podatkowych,

We wskazanych wyżej przypadkach niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością realizacji ww. usług przez Administratora.

Informacja o plikach cookie

Administrator korzysta z plików typu cookie, tj. niewielkich plików tekstowych, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia).

Stosowanie przez Administratora plików cookie ma na celu: ułatwienie użytkownikowi korzystania ze strony, dostosowywanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej.

Uzyskiwanie i przechowywanie przez Administratora informacji z wykorzystaniem plików cookie jest możliwe na podstawie wyrażenia przez użytkownika zgody. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym na zbieranie o nim informacji.

Użytkownik w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, w tym może zablokować możliwość ich gromadzenia. Jednak w takim wypadku należy pamiętać, że całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików cookie może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony i utrudnić korzystanie z usług świadczonych przez Administratora.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookie oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 

Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/

Opera:

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 

Safari:

https://support.apple.com/

Usługa Google Analytics

W celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, Administrator korzysta z usługi Google Analytics – narzędzia do analizowania aktywności użytkowników stron internetowych udostępnianego przez Google LLC (dalej: „Google”).

Usługa ta wykorzystuje pliki cookie (dotyczące statystyki oraz reklamowe) i służy do raportowania źródeł ruchu i analizowania zachowania użytkowników na stronie.

Szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Możliwe jest zablokowanie przez użytkownika udostępniania Google Analytics informacji o jego aktywności na stronie– w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google, dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Postanowienia końcowe

Polityka prywatności odnosi się tylko do strony Administratora.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 12.02.2024